1st week ni Baby

1st week ni Baby

Ang Mga Pangangailangan ni Baby sa Unang Linggo ng Pagsilang

Panatilihin ang init sa katawan ni baby sa pamamagitan ng “Skin to Skin Contact”. Balutin sa kumot si baby upang di malamigan at mapanatili ang init ng kanyang katawan.

Panatilihin si baby sa tabi mo. Nasisiyahan ang baby kapag siya ay nasa tabi ng bisig mo. Hayaan si baby na kusang sumuso sa iyo hanggang gusto niya at di dapat awatin. Ito ay makakatulong upang lalong dumami ang iyong gatas. Ang gatas ng ina lamang ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol hanggang anim na buwan. Hindi pa dapat painumin ng tubig o pakainin ng iba sa ganitong edad si baby. Huwag bigyan si baby ng ibang uri ng gatas na nasa pakete, lata o kahon.

Tiyakin na napatakan si baby ng antibayotiko sa mata upang maiwasan ang impeksyon na maaring mauwi sa pagka-bulag. Siguraduhin din na nabigyan si baby ng bakuna laban sa Hepatitis B at BCG.

Kung ikaw ay nahihirapang magpasuso, kumonsulta sa health worker sa pinakamalapit na health center. Mayroon ding mga volunteer health worker sa inyong barangay na pwedeng makatulong sa inyo sa oras ng pangangailangan.