Check-up ni buntis

Check-up ni buntis

Alamin ang mga dapat mangyari sa bawat tsek-up at siguraduhing ito ay magagampanan ng iyong health service provider:

Una – Mula pagtigil ng regla hanggang 3 buwan ng pagbubuntis
Pangalawa - Mula 4 hanggang 6 buwan ng pagbubuntis
Pangatlo – Ika-7 hanggang ika-8 nabuwan ng pagbubuntis
Pang-apat – Ika-9 na buwan ng pagbubuntis

Ano ang nangyayari pag nagpapa-pre-natal tsek-up?
Para masuri, malaman, at malunasan anng mga kondisyon na posibleng maging mapanganib sa iyo at kay baby:

  1. Kukunin ang medical history
  2. Susuriin ang iyong katawan
  3. Kukunin ang iyong blood pressure (BP) at timbang
  4. Gagawan ka ng laboratory tests tulad ng pagsusuri ng ihi.

Para mapanatiling malusog kayo ni baby:

  1. Bibigyan ka ng tablet ng iron na may folic acid na iyong iinumin sa panahon ng iyong pagbubuntis.
  2. Babakunahan ka laban sa tetano
  3. Papayuhan ka tungkol sa malusog sa pamumuhay, paggawa ng birth plan, pagpapsuso, at pagpaplano ng pamilya.