Danger Signs during pregnancy

Danger Signs during pregnancy

Pakiramdaman ang iyong katawan at ipagbigay alam sa doktor, nars o midwife kung may may mapansin o maramdamang nakakabahala:

 • Pamamaga o pamamanas ng mga binti, kamay o mukha
 • Sakit ng ulo, pagkahilo, o panlalabo ng paningin
 • Pagdurugo ng pwerta
 • Pamumutla
 • Lagnat
 • Pagsusuka
 • Hirap na paghinga
 • Mahapdi na pag-ihi
 • Malabnaw / mala-tubig na lumalabas sa pwerta
 • Kombulsyon o pagkawala ng malay
 • Pagbagal o hindi paggalaw ng bata sa tiyan sa ikalawang trimester ng pagbubuntis (mas mababa sa 10 sipa sa loob ng 12 oras)