KAHALAGAHAN NG ULTRASOUND SA PAGBUBUNTIS

KAHALAGAHAN NG ULTRASOUND SA PAGBUBUNTIS

Ano ang tinatawag na ultrasound?

                  Ang ultrasound ay isang pamamamaraang medikal na gumagamit ng “sound waves” upang masilip ang mga istruktura sa loob ng ating katawan. Isa itong paraan upang matukoy ang mga karamdaman o kondisyon ng katawan. Ito ay isang ligtas at hindi mapanganib na eksaminasyon na nagbibigay ng importanteng impormasyong pang medical. Ganun pa man, ang ultrasound  ay kailangan lamang na isinasagawa kung may mga  indikasyon na kailangang malaman.
                 Sa sangay  ng Obstetrics,  ginagamit  ito upang silipin ang sanggol na nasa sinapupunan pa lamang ng isang ina.

Ano ang iba’t ibang klase ng ultrasound examination na ginagamit upang malaman ang kondisyon ng sanggol na nasa sinapupunan pa lamang:

1. Transvaginal scan (TVS)
2. Transabdominal scan (TAS)
3. Biophysical Profile Scoring (BPS)
4. Congenital Anomaly Scan (CAS)
5. Doppler Velocimetry
6. 3D/4D ultrasound

Ano ang mga dahilan kung bakit ginagawa ang ultrasound:

1. Upang masuri ang tamang edad ng sanggol
2. Makompirma ang bilang ng ipinagbubuntis
3. Masubaybayan  ang paglaki ng sanggol sa sinapupunan
4. Malaman ang pwesto ng inunan
5. Malaman ang posisyon ng sanggol
6. Masuri ang pag galaw  ng sanggol at ang panubigan
7. Upang masuri kung mayroong mga “ birth defects”

 

image from:www.xray.com.au